Reklamacje

REKLAMACJE I GWARANCJE

  • Sklep zobowiązany jest do dostarczenia towarów wolnych od wad. Sklep ponosi odpowiedzialność w ramach rękojmi na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 556 i nast. K.C.).
  • Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres Podlaska Chata S C   Białystok 15-869 Białostoczek 15/46 lub , drogą elektroniczną na adres: sklep@skleppodlaskachata.pl
  • Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane Klienta, opis stwierdzonej wady, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.
  • Reklamacje towarów powinny być składane przed upływem terminu przydatności towaru do spożycia, nie później niż w terminie 3 dni od dostawy towaru.
  • Sklep rozpoznaje reklamację Klienta będącego konsumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta będącego konsumentem, oznacza to, iż uznał żądanie konsumenta za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową.
Formularz Reklamacji Towarów
  •  
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl